top of page

האסיפה הארצית הראשונה - דצמבר 2017, יפו

ألاجتماع القطريّ الأول - كانون الأول ٢٠١٧، يافا

האסיפה הארצית הראשונה / ألاجتماع القطريّ الأول >

החלטות האסיפה הראשונה

قرارات القطريّ الأول

לפני האסיפה, הגישו חברות וחברי התנועה הצעות החלטה, שעלו לדיון בקבוצות אליהן התחלקנו באסיפה, שופרו לפי הצעות החברים, ולאחר מכן - עלו להצבעה במליאת האסיפה הארצית. הדיון הדמוקרטי הפתוח הזה, הוא חלק חשוב בהפיכת התנועה למקום של דיונים תוססים ושל חשיבה משותפת. התרגשנו להצביע ולקבל את הצעות ההחלטה הראשונות של התנועה. 

 

​قبيل الإجتماع, قدّم أعضاء وعضوات الحراك إقتراحات قرارات.  والتي تمت مناقشتها في المجموعات التي توزعنا عليها في الإجتماع. تم تعديلها بحسب إقتراحات الأعضاء, ومن ثم - تم التّصويت عليها في الجلسة العامة للإجتماع. هذا النّقاش الديموقراطي والمفتوح, هو جزء مهم من تحويل الحراك إلى مكان يشجّع ويقيم نقاشات حيّة وتفكير مشترك. تأثرنا كثيرًا عند التّصويت وإتخاذ القرار الأول للحراك. 

​החלטה 1

אנו מחליטים לפעול לבניית "עומדים ביחד" כתנועה עממית, רחבה ומבוזרת, המבטאת את האינטרס של הכלל, שסדר יומה נקבע על-ידי כל חבריה, והמבטאת בפעילותה ובהרכב חבריה והנהגתה את כלל הגוונים והקבוצות בחברה בישראל. לשם כך ייקבע:

 

א. למעגלי התנועה שמורה אוטונומיה להחליט על פעילותם במסגרת ערכי התנועה. תקציב התנועה יכלול משאבים "צבועים" למעגלים, בהתאם לצרכיהם וליכולות התנועה; צוות התיאום הארצי יקדיש מאמץ רב לליווי המעגלים ולהקמת מעגלים חדשים, ויתמוך בכל פעילות במעגלים, אלא במקרה חריג שזו סותרת בעליל את ערכי התנועה. פעילויות אלו ישולבו ככל הניתן בסדר יומה הארצי של התנועה.

 

ב. בתהליכי בניית התנועה תילקח כשיקול מרכזי השאיפה להביא לייצוג ראוי בתנועה לקבוצות חברתיות מגוונות, ובכלל זה קבוצות לאום, מעמד ורמת-השכלה, אתניות ורקע-הגירה, אזור גיאוגרפי, דת ורמת דתיות, ומגדר ונטייה מינית. בפרט יילקחו שיקולים אלו בתעדוף הקמת מעגלים חדשים וליווים, בסדר יומם של המעגלים הקיימים, ובתעדוף קמפיינים. בניית תנועה עממית רחבה מקיימת הקמת מעגלים בקרב אוכלוסיות הסובלות מייצוג חסר בתנועה, גם אם הדבר מחייב הקצאת משאבים תנועתיים רבה יותר לכל מעגל; והעדפת קמפיינים העשויים לטוות בריתות חדשות של סולידריות, ולקשור מאבקים של קבוצות נוספות לחזון המשותף שלנו.

 

ג. אופני הדיון וקבלת ההחלטות בצוות התיאום הארצי, יביאו בחשבון שיקולי פניות והנגשה.

​<